Algemene Voorwaarden

1. Definities

  • In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Blendingbricks, gevestigd te Amsterdam, alsmede hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Diensten afneemt van de Opdrachtnemer, dan wel met wie de Opdrachtnemer een Overeenkomst aangaat of met wie de Opdrachtnemer in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle (rechts)handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst;

Diensten: waaronder maar niet uitsluitend de advisering, ontwikkeling, te schrijven visie, neer te zetten concept, begeleiding door de Opdrachtnemer waaronder maar niet uitsluitend op het gebied van project-, concept-, gebiedsontwikkeling, co-living, visie, woonconcepten, multifunctionele functies binnen het vastgoed etc.

Materialen: waaronder maar niet uitsluitend alle ontwerpen, teksten, beschrijvingen, rapporten, adviezen, artistieke prestaties en andere materialen die de Opdrachtnemer in verband met een Overeenkomst ontwikkelt of doet ontwikkelen;

Derden: alle derden die op verzoek van de Opdrachtnemer producten of diensten aan de Opdrachtnemer leveren in verband met de uitvoering van een Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend freelancers.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle door de Opdrachtnemer verstrekte offertes, begrotingen, opdrachtvoorstellen en alle overige handelingen en rechtshandelingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever en gelden, voor zover mogelijk, tevens voor eventuele derden die als gemachtigden van Opdrachtgever optreden.

2.2 Wanneer de Opdrachtnemer een Derde inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst zullen de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Derde tot stand komt tevens van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever, onverminderd de overige op grond van de Overeenkomst geldende rechten en verplichtingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever geen exemplaar van de voorwaarden van de Derde heeft ontvangen, zal de Opdrachtnemer deze op eerste verzoek kosteloos toezenden.

2.3 In geval van strijdigheid tussen de Voorwaarden en de jegens de Opdrachtnemer geldende voorwaarden van een Derde, prevaleren de voorwaarden waaraan de Opdrachtnemer in verband met een bepaald onderwerp jegens een Derde is gebonden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

3. Totstandkoming van Overeenkomsten

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand voor zover de Opdrachtnemer een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk aanvaardt of indien door de Opdrachtnemer uitvoering aan een opdracht wordt gegeven dan wel de Opdrachtgever de samenwerkingsovereenkomst heeft getekend dan wel mondeling akkoord heeft gegeven. Toch zal opdrachtgever altijd de samenwerkingsovereenkomst moeten tekenen na mondeling akkoord. Indien de Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever enige prestatie verricht voordat een Overeenkomst tot stand is gekomen zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvoor betalen conform de dan bij de Opdrachtnemer geldende tarieven.

3.2 Wijzigingen in een Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Indien een wijziging een substantiële inperking van de Diensten inhoudt, kan de Opdrachtnemer verlangen dat de wijziging pas ingaat na afloop van een termijn gelijk aan de opzegtermijn als bepaald in artikel 12.1. De kosten in verband met wijzigingen in de Overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.3 De Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbod of een opdracht niet te aanvaarden. Ook na totstandkoming van een Overeenkomst is de Opdrachtnemer gerechtigd een aanbod of opdracht zonder opgave van redenen te annuleren, tot één week na goedkeuring door Opdrachtgever­ van een begroting of opdrachtvoorstel, in welk geval de Opdrachtnemer niet is gehouden tot meer dan restitutie van het eventueel door Opdrachtgever reeds vooruitbetaalde.4

 

4. Uitvoering van Overeenkomsten

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden Opdrachten uitgevoerd gedurende normale werkuren en onder normale omstandigheden. Indien bij de uitvoering blijkt dat aanpassingen of afwijkingen van de Overeenkomst nuttig of nodig zijn, treedt de Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever.

4.2 Gewenste wijzigingen in verstrekte opdrachten dienen tijdig en schriftelijk aan de Opdrachtnemer worden medegedeeld. Mondeling medegedeelde wijzigingen zijn voor risico van de Opdrachtnemer.

4.3 Overschrijdingen van de in het opdrachtvoorstel opgenomen begroting dan wel aantal voorgestelde uren / financieel voorstel tot 10% worden als begroting risico door Opdrachtgever aanvaard en vergoed en hoeven door de Opdrachtnemer niet vooraf aan Opdrachtgever te worden gemeld. Doch, Opdrachtnemer streeft ernaar overschrijding zo snel mogelijk te melden. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige (af)levering dient de Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim verkeert. 

 

5. Annulering

Opdrachtgever kan een opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren indien zich na het tot stand komen van een Overeenkomst of verlening van de opdracht een wijziging van omstandigheden heeft voorgedaan die van

dusdanige aard is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Overeenkomst (in ongewijzigde vorm) in stand blijft en de Opdrachtnemer deze annulering aanvaardt. In dat geval zal Opdrachtgever de Opdrachtnemer een vergoeding betalen voor de verrichte Diensten op basis van bestede tijd en gemaakte kosten. Hieronder wordt tevens verstaan de door de Opdrachtnemer reeds aangegane verplichtingen met Derden. Daarnaast is Opdrachtgever alsdan een redelijke vergoeding verschuldigd voor gederfde winst met betrekking tot de geannuleerde opdracht.

 

6. Derden

6.1 De Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van een door de Opdrachtnemer geselecteerde Derden. Alsdan is de Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor een door die Derden begane fout.

6.2 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt van door Opdrachtgever zelf geselecteerde Derde, berust de verantwoordelijkheid voor de keuze en de prestaties van een Derde bij Opdrachtgever dan wel Derde.

6.3 De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat de Derden aan de Opdrachtnemer factureren met specificaties van alle geleverde goederen en diensten per opdracht. De Opdrachtnemer zal de gefactureerde bedragen door middel van een eigen factuur doorberekenen aan Opdrachtgever.

 

7. Honorering en facturering

 7.1 De diensten van de Opdrachtnemer worden door de Opdrachtgever gehonoreerd op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door opdrachtgever goedgekeurde begroting dan wel financieel voorstel.

7.2 Ingeval de Opdrachtgever verlangt dat de Opdrachtnemer geen gelijksoortige werkzaamheden verricht voor andere partijen die direct concurreren met de uit te voeren opdrachten voor Opdrachtgever, dan heeft de Opdrachtnemer recht op een nader overeen te komen exclusiviteitsvergoeding. Opdrachtnemer is ten alle tijden vrij hier op in te gaan of niet.

7.3 De Opdrachtnemer factureert de Diensten per opdracht en/of tijdsperiode. De facturering geschiedt rond de 23e van de maand waarin de Diensten door de Opdrachtnemer en/of Derden zijn verricht. De Opdrachtnemer is gerechtigd tot voor- of deelfacturering indien de werkzaamheden een waarde van meer dan EUR 10.000 vertegenwoordigen of voor zover de omvang en de aard van de werkzaamheden dit naar haar oordeel vereisen.

7.4 Alle prijzen van de Opdrachtnemer zijn uitgedrukt in EUR en exclusief BTW. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen alle heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van de Diensten­ ten laste van Opdrachtgever. Elke verandering van de factoren die op de prijs van de Opdrachtnemer van invloed zijn, waaronder prijzen van derden, valutakoersen, verzekeringstarieven en overige heffingen of belastingen, kan de Opdrachtnemer doorberekenen aan Opdrachtgever.

 

8. Betaling

8.1 Opdrachtgever voldoet de facturen binnen 14 dagen na factuurdatum. Betalingstermijnen van meer dan 14 dagen worden acuut van de hand gewezen. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen van de Opdrachtnemer op Opdrachtgever uit welken hoofde onmiddellijk en geheel opeisbaar. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

8.2 Alle betalingen zullen zonder korting, inhouding of verrekening geschieden op een door de Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.

8.3 Alle kosten van de Opdrachtnemer ter verkrijging van de verschuldigde bedragen buiten rechte komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het door de Opdrachtnemer het verschuldigde bedrag en zullen in geen geval minder bedragen dan EUR 250 per uitstaande factuur, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om de werkelijke kosten te vorderen.

 

9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Opdrachtgever garandeert dat op materialen die in het kader van een Overeenkomst aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld geen (intellectuele) eigendomsrechten van derden rusten dan wel dat Opdrachtgever mede ten behoeve van de Opdrachtnemer toestemming heeft gekregen die materialen te (doen) gebruiken. Verder garandeert Opdrachtgever dat door het gebruik van die goederen geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften en bepalingen. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden en voor alle door de Opdrachtnemer geleden of te lijden schade als gevolg van het gebruik van de goederen door de Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht om in geval van een aanspraak van een derde de Opdrachtnemer binnen 48 uur schriftelijk te informeren en desgevraagd de Opdrachtnemer van alle relevante informatie te voorzien en bijstand te verlenen die noodzakelijk is voor het voeren van verweer of schikkingsonderhandelingen.

9.2 Alle resultaten in de breedste zin van het woord van de door de Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verleende Diensten worden geacht beschermd te zijn door intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten (hierna: “intellectuele eigendomsrechten”). Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen berusten alle intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van alle Diensten en worden zo nodig bij deze overgedragen aan de Opdrachtnemer. Indien een van de bovengenoemde rechten uitsluitend kan worden verkregen door middel van registratie, dan zal de Opdrachtnemer daar uitsluitend toe gerechtigd zijn.

9.3 De naam, het logo, copyright teken van Opdrachtnemer zal in alle publicaties, artikelen, websites, interviews, gesprekken in de breedste zin van het woord, betreffende de Overeenkomst meegenomen worden en gepubliceerd.

9.3 Indien voor de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten een nadere akte is vereist, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van de Opdrachtnemer zonder nadere voorwaarden zijn medewerking verlenen aan de opstelling en ondertekening van een dergelijke akte. Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer tot het moment van overdracht een exclusieve licentie verstrekken om de betreffende intellectuele eigendomsrechten te gebruiken op welke manier en in welke vorm dan ook, alsmede een volmacht om deze rechten op eigen naam uit te oefenen. Indien Opdrachtgever aan zijn verplichtingen jegens de Opdrachtnemer heeft voldaan, zal Opdrachtgever een licentie verkrijgen om de resultaten van de ten behoeve van Opdrachtgever verleende Diensten te gebruiken. Behoudens andersluidende afspraak wordt de betreffende licentie geacht te zijn verstrekt ten behoeve van gebruik door Opdrachtgever in Nederland voor de periode van een half jaar en ten behoeve van de media waarvoor de betreffende Diensten door de Opdrachtnemer zijn ontwikkeld.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtnemer de resultaten van de Diensten op andere wijze te gebruiken dan expliciet overeengekomen. Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle door haar geleden schaden en/of aanspraken van derden terzake enig ander gebruik dan overeengekomen.

9.4 De Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de resultaten van de Diensten kunnen uitsluitend aan Opdrachtgever worden overgedragen indien dit schriftelijk is overeengekomen. Dit geldt voor gebruik in Nederland alsmede het buitenland. De Opdrachtgever is eventueel na goedkeuring door Opdrachtnemer, gerechtigd om de resultaten van de Diensten buiten Nederland te gebruiken tegen betaling van een nader overeen te komen vergoeding en zolang de naam van Opdrachtnemer genoemd blijft. Indien Opdrachtgever de bij Derden van de Opdrachtnemer berustende intellectuele eigendomsrechten wenst te verwerven dan dient hij dit schriftelijk aan de Opdrachtnemer kenbaar te maken op het moment van het verstrekken van de opdracht dan wel zo spoedig mogelijk daarna. De Opdrachtnemer zal alsdan met de betreffende Derde(s) in overleg treden om te bezien of een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever mogelijk is.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtgever staat jegens de Opdrachtnemer in voor de juistheid en volledigheid van de informatie die Opdrachtgever heeft verstrekt aan de Opdrachtnemer omtrent zichzelf en haar producten, diensten en/of merken en vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden terzake.

10.2 De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Deze verzekering kent beperkingen in dekking, onder meer wat betreft de hoogte van de schades. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens genoemde verzekering, om welke reden ook, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot de netto omzet (factuurbedrag minus out-of-pocket kosten) die door de Opdrachtnemer in rekening is gebracht en tijdig is voldaan in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf plaatsvond in verband met de overeenkomst terzake waarvan de Opdrachtnemer toerekenbaar tekort is geschoten, met een maximumaansprakelijkheid van EUR 10.000.

10.3 De aansprakelijkheid van ingeschakelde Derden berust bij de Derde en uitdrukkelijk niet bij Opdrachtnemer.

10.4 Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor en van alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, verband houdende met een Overeenkomst c.q. voortvloeiend uit de uitvoering van een Overeenkomst.

10.5 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer in verband met door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden vervallen zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden

 

11. Overmacht

11.1 Als de Opdrachtnemer door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand 2 maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is. In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als de Opdrachtnemer als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

11.2 Onder overmacht van de Opdrachtnemer wordt verstaan elke van de wil van de Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door de Opdrachtnemer of haar Derden of maatregelen van overheidsinstanties.

 

12. Duur en beëindiging van Overeenkomsten

12.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zijn beiden gerechtigd om door middel van een aangetekende brief, dan wel per mail inclusief ontvangstbevestiging een Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 maanden. Mondelinge annuleringen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet aanvaard. Tijdens de opzegtermijn blijven de lopende verplichtingen van Opdrachtgever en de Opdrachtnemer van kracht. De honorering van de Opdrachtnemer zal gedurende de opzegtermijn gelijk zijn aan het bedrag van het door de Opdrachtnemer over de opzegtermijn in rekening gebrachte honorarium op basis van de normale honoreringsafspraken.

12.2 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is de Opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat betaling voldoende zeker is gesteld en/of de Overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd andere rechten van de Opdrachtnemer onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.3 In geval van faillissement, (voorlopige) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever of indien Opdrachtgever weet dat één van deze situaties zich zal gaan voordoen, is Opdrachtgever verplicht de Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij de Opdrachtnemer Opdrachtgever meedeelt nakoming van een deel van de betreffende Overeenkomst te wensen, in welk geval de Opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd is de uitvoering van de betreffende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld en/of al zijn eventuele betalingsverplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten, een en ander onverminderd andere rechten van de Opdrachtnemer onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden.

12.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in het vorige lid zijn alle vorderingen van de Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar en is de Opdrachtnemer gerechtigd de betreffende producten terug te nemen.

12.5 Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot ontbinding als genoemd in artikel 12.3 of indien een in artikel 12.4 bedoelde situatie zich voordoet is de Opdrachtnemer bevoegd een eventueel aan Opdrachtgever te restitueren bedrag te verrekenen met een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden alsmede een vergoeding voor te derven winst.

 

14. Slotbepalingen

14.1 Het is de Opdrachtnemer toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten­ en verplichtingen aan derden over te dragen. De Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding terzake gehouden. Opdrachtgever kan rechten en verplichtingen uit enige overeenkomst niet dan na toestemming van de Opdrachtnemer aan derden overdragen.

14.2 Een Overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden, is een volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen of gedragingen van partijen.

14.3 Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Voorwaarden zijn bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

14.4 Indien en voor zover op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan op grond van een dwingende wettelijke bepaling, het onredelijk karakter van deze voorwaarden dan wel op grond van de redelijkheid en billijkheid, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk daarmee overeenstemmende betekenis toe dat op de betreffende bepaling wel terecht een beroep kan worden gedaan.

14.5 Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling zijdens de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

 

Blendingbricks, www.blendingbricks.com. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 65368312.